902 02 16 26
es-ESca-ES

Noticies fiscals i laborals

Articles Aseido

Resum novetats fiscals 2013

Publicat a: Fiscal el 01/01/2013 per Aseido Consulting
Resum novetats fiscals 2013

Donat l'ingent volum de novetats fiscals que s'han aprovat en 2012 i que afecten a l'exercici 2013, passem a elaborar un resum segons l'àmbit d'aplicació (IRPF, IVA, Societats) a fi que serveixi com a guia útil per saber a quina atenir-nos en relació amb els nostres impostos.

En primer lloc assenyalar que a partir de l'un de gener ha finalitzat el període transitori per complir amb la Llei de Morositat. Les empreses hauran de pagar en un màxim de 60 dies, a partir de la data de lliurament de la mercaderia o prestació del servei. Les empreses que comercialitzin productes frescos i peribles i les Administracions Públiques podran pagar en 30 dies.

Novetats que afecten a l'IRPF

Les novetats que afecten a l'IRPF es recullen en els punts següents:

  • A partir de l'1 de gener de 2013 se suprimeix la deducció per inversió en habitatge habitual. Podran seguir practicant aquest benefici fiscal aquells que l'haguessin adquirit abans del 31 de desembre de 2012 o que haguessin satisfet quantitats per a la construcció, ampliació, rehabilitació o realització d'obres per raons de discapacitat.
  • Es crea un gravamen especial per als premis de les loteries de l'Estat, Comunitats Autònomes, Organització Nacional de Cecs, Creu Vermella i entitats anàlogues, que estaven exemptes fins avui. En el moment de cobrar el premi es practicarà una retenció o ingrés a compte, amb la qual cosa quedarà satisfet.
  • S'exclouen de la base imposable d'estalvi els guanys i pèrdues patrimonials derivades de la transmissió d'elements que haguessin pertangut en possessió del contribuent durant menys d'un any. (És a dir, si venem accions, per exemple, que ens han pertangut durant menys d'un any, el resultat de la transmissió afectarà a la base imposable general, i no de l'estalvi.
  • A partir del 15 de juliol de 2012 se suprimeix la compensació fiscal que podien aplicar a la seva Declaració de la Renda aquells que haguessin adquirit el seu habitatge abans del 20 de gener de 2006.
  • Les indemnitzacions per finalització d'una relació laboral o mercantil que siguin de quantia molt elevada, no podran beneficiar-se de la reducció del 40% aplicable a les rendes generades en un període superior a dos anys.
  • Des del 31 d'octubre de 2012 s'imputaran a la base liquidable general de l'exercici en el qual es descobreixin els guanys patrimonials no justificades, entenent com a tals la possessió de béns o drets que no es corresponguin amb la renda declarada pel contribuent. Això excepte prova suficient per part de titular que la possessió dels béns és anterior al període de prescripció legalment establert. S'entendran guanys patrimonials no justificades els béns respecte als quals no s'hagi complert l'obligació d'informació recollida a la Declaració Tributària Especial (model 750). Aquests béns s'imputaran a la base liquidable general del període més antic entre els no prescrits susceptibles de regularització.

Novetats que afecten a activitats econòmiques

Referent a activitats econòmiques, recopilem els següents canvis:

  • Des de l'1 de setembre de 2012, el percentatge de retenció i ingrés a compte de les activitats professionals s'incrementa, passant del 15% al 19% (encara que s'estableix una mesura transitòria en virtut de la qual s'aplicarà el 21% fins al 31 de desembre de 2013. Des d'aquesta data d'ara endavant serà ja el 19%). Això mateix serà aplicable per als rendiments del treball derivats d'impartir cursos, conferència, col•loquis o els que derivin de l'elaboració d'obres literàries, artístiques o científiques. Els professionals que s'haguessin acollit al tipus reduït del 7% que es venia aplicant en els tres primers exercicis fiscals, passaran a aplicar el 9%.(Reial decret Llei 20/2012).
  • Es mantenen durant l'any 2013 les deduccions per inversions destinades a habituar als empleats a l'ús de noves tecnologies.
  • A partir de l'1 de gener es fixa l'exclusió de mòduls als empresaris que facturin menys del 50% de les seves operacions a particulars. Aquesta exclusió afectarà a aquells el rendiment íntegre dels quals sigui superior a 50.000 euros anuals i que estiguin d'alta en alguna de les activitats que obliguen a practicar la retenció del 1% (obra de paleta, lampisteria, fusteria, pintors…).
  • Des del 19 de novembre de 2012 s'ha establert una limitació dels pagaments en efectiu superiors a 2.500 euros en les operacions en les quals alguna de les parts sigui un empresari o professional que actuï com a tal. Si el lliurament de béns o prestació de servei es paga de forma fraccionada, se sumaran totes les fraccions per al càlcul del límit.Comentaris

Publica un comentari

Mitjançant l'enviament de les meves dades personals confirmo que he llegit i accepto la nota legal i la política de privacitat

Nom (obligatori)

Email (obligatori)

Imagen CAPTCHA
Introdueix el codi que es mostra: