902 02 16 26
es-ESca-ES

Noticies fiscals i laborals

Articles Aseido

Aprovat el Reial Decret 575-2013 on s'aproven les subvencions del programa d'incentius al vehicle eficient (PIVE-3)

Publicat a: Actualitat el 28/07/2013 per Aseido Consulting
Aprovat el Reial Decret 575-2013 on s'aproven les subvencions del programa d'incentius al vehicle eficient (PIVE-3)

Aprovat el Reial Decret 575/2013, de 26 de juliol, pel qual es regula la concessió directa de subvencions del "Programa d'Incentius al Vehicle Eficient (PIVE-3)".

  • Les subvencions regulades en el present Reial decret per a l'adquisició de vehicles de categoria M1 i N1 especificats en l'article 4 estaran condicionats a l'aplicació a la factura de compravenda corresponent, per part del punt de venda adherit al programa, d'un descompte mínim de 1.000 euros per vehicle, realitzat pel fabricant / importador o punt de venda del vehicle adquirit. La quantia de l'ajuda pública aportada per l'IDAE en aquest programa serà de 1.000 euros per vehicle.
  • Aquesta ajuda pujarà fins a 1.500 euros per vehicle en el cas de vehicles de categoria turisme (M1) de més de cinc places, assenyalats en l'article 4.1.d), sempre que el sol·licitant sigui una persona física integrant d'una família nombrosa, d'acord amb els articles 2 i 3 de la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses i s'acrediti tal extrem acord amb el que disposa l'article 9.
  • Tenint en compte que fa en els paràgrafs anteriors d'aquest article, el descompte total que ha de figurar a la factura amb càrrec al Programa serà, com a mínim, de 2.000 euros: un descompte mínim de 1.000 euros, aplicat abans d'impostos ia càrrec del fabricant / importador o comercialitzador / punt de venda del vehicle adquirit, al que s'afegeixen altres 1.000 euros per vehicle després d'impostos, a càrrec del pressupost de l'ajuda.
  • En el cas de vehicles turisme (M1) de més de cinc places, assenyalats en l'article 4.1.d), i només per al cas de sol·licitants integrants de famílies nombroses, el descompte total que ha de figurar a la factura amb càrrec al programa serà , com a mínim, de 3.000 euros, un descompte mínim de 1.500 euros, aplicat abans d'impostos ia càrrec del fabricant / importador o comercialitzador / punt de venda del vehicle adquirit, al que s'afegeixen altres 1.500 euros per vehicle després d'impostos, a càrrec del pressupost del Programa.

Sobre els beneficiaris.

1. Podran ser beneficiaris de les subvencions previstes en aquest programa:

a) Les persones físiques. En el cas dels professionals autònoms hauran d'estar donats d'alta en l'Impost d'Activitats Econòmiques.

b) Les microempreses, entenent per tals aquelles empreses que ocupen a menys de 10 persones i l'import net de la xifra anual de negocis o total de les partides de l'actiu no supera els 2 milions d'euros, computant-se els límits d'acord amb l'annex I del Reglament (CE) núm. 800/2008 de la Comissió, de 6 d'agost de 2008, pel qual es declaren determinades categories d'ajuts compatibles amb el mercat comú en aplicació dels articles 87 i 88 del Tractat (Reglament general d'exempció per categories).

c) Les petites i mitjanes empreses (PIMES) definides d'acord amb el que estableix l'esmentat annex I del Reglament (CE) núm. 800/2008 de la Comissió i que compleixin els següents requisits:

1. º Que ocupen menys de 250 persones.

2. º Que el seu import net de la xifra anual de negocis no superi els 50 milions d'euros, o el total de les partides de l'actiu no superi els 43 milions d'euros.

Els criteris assenyalats en els punts anteriors per a les microempreses i pimes, que hauran de complir els potencials beneficiaris, hauran de ser els corresponents a l'últim exercici comptable tancat abans de la data de sol·licitud de subvenció. Si a la data de publicació de la present convocatòria, alguna empresa no disposés d'exercici comptable tancat, la concessió de la subvenció quedarà condicionada al fet que, en la primera data de tancament comptable, es complissin els esmentats límits.

2. No podran obtenir la condició de beneficiaris els sol·licitants en què concórrega alguna de les circumstàncies previstes en l'article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. El beneficiari subscriurà, juntament amb la sol·licitud de subvenció, declaració responsable al respecte.

3. El beneficiari haurà de trobarse al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social, la qual cosa s'acreditarà mitjançant declaració responsable que subscriurà juntament amb la sol·licitud de la subvenció, sense perjudici del que disposa l'article 11.Comentaris

Publica un comentari

Mitjançant l'enviament de les meves dades personals confirmo que he llegit i accepto la nota legal i la política de privacitat

Nom (obligatori)

Email (obligatori)

Imagen CAPTCHA
Introdueix el codi que es mostra: