902 02 16 26
es-ESca-ES

Noticies fiscals i laborals

Articles Aseido

S'ha publicat el Reial Decret Llei 3/2014, de 28 de febrer, de mesures urgents per el foment de l'ocupació i la contractació indefinida

Publicat a: Laboral el 06/03/2014 per Aseido Consulting
S'ha publicat el Reial Decret Llei 3/2014, de 28 de febrer, de mesures urgents per el foment de l'ocupació i la contractació indefinida

Amb efectes des del 25 de febrer de 2014, entra en vigor el Reial decret llei de l'anomenada "tarifa plana" de 100 euros.

Les característiques d'aquesta Llei són les següents:

S'aplica una reducció aportació empresarial per contingències comunes en contractació indefinida a:

 • 100 € mensuals en contractes a temps complet.
 • 75 € mensuals en contractes a temps parcial la jornada sigui equivalent al 75% jornada contracte a temps complet comparable.
 • 50 € mensuals en contractes a temps parcial la jornada sigui equivalent almenys en un 50% a jornada contracte a temps complet comparable.

Aquesta bonificació és incompatible amb qualsevol altra bonificació a la Seguretat Social aplicable al citat contracte.

S'han de formalitzar des del 25.02.2014 al 31.12.2014.

Aplicable la bonificació en un període de 24 mesos, des de la data d'efectes del contracte. Els mesos no es computen de forma natural sinó per dies naturals comptant des de la data de l'alta i baixa en la seguretat social.

El contracte s'ha de formalitzar per escrit.

Les empreses de menys de 10 treballadors al moment de celebrar el contracte bonificat, tenen dret a una bonificació addicional durant 12 mesos (dies naturals no mesos naturals, i aplicables des de la data d'alta i baixa en la seguretat social) i després de les 24 mesos assenyalats d'un 50% de les aportacions empresarials per contingències comunes corresponent al treballador contractat de forma indefinida al qual se li ha aplicat la "tarifa plana".

Requisits addicionals:

 • Estar al corrent de pagament en obligacions tributàries i en Seguretat Social, des de la data de contractació i al llarg de tot el període bonificat. Sembla no s'accepta ajornament de quotes seguretat social.
 • A partir del 25.02.2014, es perd dret bonificació en cas d'acomiadaments objectius o disciplinaris declarats judicialment com a improcedents o bé acomiadaments col•lectius en el període temporal de 6 mesos anteriors a la data de contractació bonificada. A efectes d'examinar el nivell d'ocupació i el seu manteniment en l'empresa, no es tindran en compte les extincions de contractes de treball per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que no hagin estat declarats improcedents. (hem d'entendre que declarats judicialment).
 • Celebrar contractes indefinits que suposin un increment tant del nivell d'ocupació indefinida com del nivell d'ocupació total de l'empresa. Per calcular aquest increment, es prendrà com a referència la mitjana diària de treballadors que hagin prestat serveis a l'empresa en els trenta dies anteriors a la celebració del contracte.   
 • Mantenir durant un període de 36 mesos, a comptar de la data d'efectes del contracte indefinit amb aplicació de la bonificació, tant el nivell d'ocupació indefinida com el nivell d'ocupació total aconseguit, almenys, amb aquesta contractació. (En cas d'incompliment d'aquest requisit no s'exigirà a la devolució del diferencial que més endavant s'explica no s'exigirà ni recàrrec ni interès de demora).
 • S'examinarà el manteniment del nivell d'ocupació indefinida i del nivell d'ocupació total cada dotze mesos. Per a això, s'utilitzaran la mitjana de treballadors indefinits i la mitjana de treballadors totals del mes en què sigui procedent examinar el compliment d'aquest requisit.
 • No haver estat excloses de l'accés als beneficis derivats de l'aplicació dels programes d'ocupació per la comissió de la infracció greu de l'article 22.2 o les infraccions molt greus dels articles 16 i 23 del text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre social, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, de conformitat amb el que preveu l'article 46 de la mateixa norma.

No s'aplica aquesta bonificació/reducció als següents supòsits:

 • Relacions laborals de caràcter especial previstes en l'article 2 del text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 1/1995, de 24 de març, o altres disposicions legals. Això és:

La del personal d'alta direcció no inclòs a l'article 1.3.c)
La del servei de la llar familiar.
La dels penats en les institucions penitenciàries.
La dels esportistes professionals.
La dels artistes en espectacles públics.
La de les persones que intervinguin en operacions mercantils per compte d'un o més empresaris sense assumir el risc i ventura d'aquelles.
La dels treballadors minusvàlids que prestin els seus serveis en els centres especials d'ocupació.
La dels estibadors portuaris que presten serveis a través de societats estatals o dels subjectes que exerceixen les mateixes funcions en els ports gestionats per les comunitats autònomes.

 • Contractacions que afecten el cònjuge, ascendents, descendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclusivament, de l'empresari o dels qui tinguin el control empresarial, exerceixin càrrecs de direcció o siguin membres dels òrgans d'administració de les entitats o de les empreses que tenen la forma jurídica de societat, així com les que es produeixin amb aquests últims. (S'exceptua i per tant es poden bonificar contractacions de fills en règim general de conformitat amb el que estableix l'Estatut del Treballador Autònom) 
  • Contractació de treballadors l'activitat determini la seva inclusió en qualsevol dels sistemes especials establerts en el Règim General de la Seguretat Social   
  • Contractació d'empleats per part del sector públic.     
  • Contractació de treballadors que haguessin estat contractats en altres empreses del grup d'empreses del que formin part i els contractes s'haguessin extingit per causes objectives o per acomiadaments disciplinaris que hagin estat uns o altres declarats judicialment com improcedents, o per acomiadaments col•lectius, en els sis mesos anteriors a la celebració dels contractes que donen dret a la reducció. (No s'aplica si s'han produït abans del 25.02.2014)
  Contractació de treballadors que en els sis mesos anteriors a la data del contracte hagin prestat serveis en la mateixa empresa o entitat mitjançant un contracte indefinit. (No s'aplica si s'ha produït abans del 25.02.2014)         

  L'incompliment d'algun dels requisits comporta que quedarà sense efecte la reducció i s'haurà de procedir al reintegrament de la diferència entre els imports corresponents a les aportacions empresarials a la cotització per contingències comunes que haguessin procedit en cas de no aplicar-se la reducció i les aportacions ja realitzades des de la data d'inici de l'aplicació de la reducció, en els termes següents:          

  Si l'incompliment de l'exigència del manteniment del nivell d'ocupació es produeix als dotze mesos des de la contractació, correspon reintegrar el 100 per 100 de la diferència.
 • Si aquest incompliment es produeix als vint mesos des de la contractació, correspon reintegrar el 50 per 100 de la diferència.
 • En cas que l'incompliment es produís als trenta-sis mesos des de la contractació, correspon reintegrar el 33 per 100 de la diferència.
 • La norma recorda que, amb independència del citat ingrés en els termes assenyalats anteriorment, és de plena aplicació les sancions de la LISOS, i per tant, tot i procedir a l'ingrés és possible que se sancioni si es considera s'ha vulnerat algun precepte o conducta tipificada en la LISOS.

No és aplicable la reducció que preveu aquest Reial decret llei a la cotització per hores complementàries que realitzen els treballadors a temps parcial els contractes donen dret a la reducció. Per tant, les esmentades hores han de cotitzar, pel que fa a l'aportació empresarial per contingències comunes de forma íntegra.Comentaris

Publica un comentari

Mitjançant l'enviament de les meves dades personals confirmo que he llegit i accepto la nota legal i la política de privacitat

Nom (obligatori)

Email (obligatori)

Imagen CAPTCHA
Introdueix el codi que es mostra: